Regulamin

I. Definicje

1. Pod użytymi w niniejszym Regulaminie pojęciami rozumie się:

Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem socialman.net (także pod adresami socialman.eu, socialman.pl) administrowany przez Operatora, za pomocą którego Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługi na zasadach opisanych w Regulaminie.

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu; Użytkownikiem może być również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego; Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania czy skutki działań osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego.

Konto - udostępniona Użytkownikowi wydzielona przestrzeń w ramach Serwisu, na której Użytkownik może zamieszczać Materiały Użytkownika.

Materiały Użytkownika - wszelkie dane i treści zamieszczane przez w Serwisie, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, pliki, i inne materiały, dopuszczalne na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w tym także organizowane przez Użytkownika Konkursy.

Konkursy – akcje promocyjne, marketingowe lub informacyjne, w których biorą udział Użytkownicy i które są tworzone, zarządzane i prowadzone przez Użytkowników za pomocą narzędzi udostępnianych prze Serwis.

Zgłoszenie Konkursowe - udostępniona Użytkownikowi wydzielona przestrzeń w ramach Serwisu, powiązana z konkretnym Konkursem, pozwalająca Użytkownikowi na uczestnictwo w Konkursie, w szczególności na gromadzenie punktów w ramach Konkursu.

Media Społecznościowe – serwisy internetowe prowadzone przez strony trzecie, których funkcje są w ograniczony sposób udostępniane przez Serwis, za pomocą których prowadzone są Konkursy Użytkowników oraz prezentowane inne treści Serwisu, w tym Materiały Użytkowników.

Regulamin - niniejszy regulamin.

Abonament – płatność należna Operatorowi z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

Subskrypcja - oświadczenie woli Użytkownika na zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci założenia i prowadzania Konta w Serwisie; złożenie Subskrypcji następuje poprzez stworzenie Konta w Serwisie oraz wybór rodzaju Subskrypcji i jej opłacenie.

Newsletter – usługa polegająca na subskrybowaniu i otrzymywaniu wiadomości elektronicznych, których nadawcą jest Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail.

Operator – RED Przemysław Węgrzyn, z siedzibą przy ul. Pomorskiej 55/27, 50-217 Wrocław, NIP PL8971636213, REGON: 932847692.

 

II. Rodzaj i zakres usług

1. Operator świadczy na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną - za pośrednictwem Serwisu - usługi, których przedmiotem jest:

a) dostęp do materiałów umieszczonych w Serwisie przez Operatora,

b) założenie i prowadzanie Konta w Serwisie,

c) organizowanie Konkursów, w tym zamieszczanie Materiałów Użytkownika w Serwisie oraz ich publikacja w innych serwisach internetowych, w tym także w Mediach Społecznościowych,

d) gromadzenie danych, generowanie statystyk i udostępnianie tych statystyk Użytkownikom,

e) udział w Konkursach,

f) dostęp do Materiałów Użytkownika zamieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników,

g) otrzymywanie Newslettera.

2. Operator zastrzega sobie prawo do uzależnienia dostępu do wybranych usług od założenia Konta w Serwisie.

3. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany w dowolnej chwili istniejącej funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez rozbudowę i dodanie nowych funkcji.

4. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych, w tym w celu konserwacji, modyfikacji, aktualizacji, testowania, zmiany oprogramowania lub napraw, bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkownika.

5. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia lub całkowitego usunięcia określonych usług Serwisu, w szczególności w razie zmiany warunków technicznych wpływających na dalszą możliwość ich świadczenia, w celu zapewnienia zgodności świadczonych usług z warunkami i wymaganiami operatorów Mediów Społecznościowych oraz w innych przypadkach,jeżeli jest to podyktowane istotnym interesem stron trzecich.

 

III. Wymagania techniczne

1. Warunkami technicznymi dla prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu są:

a) połączenie z siecią Internet,

b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

c) korzystanie z przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz akceptującej pliki cookies,

d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Użytkownik ponosi koszty własnego dostępu do Internetu, wyposażenia w sprzęt potrzebny do korzystania z Internetu oraz wyposażenia w oprogramowanie potrzebne do korzystania z Internetu i usług Serwisu.

 

IV. Zobowiązania Użytkownika

1. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) powstrzymywania się od wszelkich działań mogących utrudnić funkcjonowanie Serwisu, a także mogących powodować utratę renomy lub dobrego imienia Serwisu lub Operatora,

b) poszanowania i przestrzegania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Operatora, Użytkowników oraz innych podmiotów,

c) powstrzymywania się od wszelkich działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, oraz godziły w zgromadzone w Serwisie zasoby tych Użytkowników, w szczególności zbierania i przetwarzania danych innych Użytkowników

d) powstrzymywania się od wszelkich działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;

e) powstrzymanie się od wszelkich działań zakazanych prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju w którym Użytkownik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także kraju w którym użytkownik prowadzi organizowane w ramach Serwisu Konkursy

f) powstrzymywania się od korzystania z jakichkolwiek kodów komputerowych, programów lub skryptów służących automatyzacji procesów lub ingerujących w procesy Serwisu, w tym od używania jakichkolwiek wirusów oraz botów,

g) niepodejmowania działań, które narażałby na odpowiedzialność prawną Operatora lub mogły wyrządzić mu szkodę.

2. W razie naruszenia przez Użytkownika zobowiązań, o których mowa w ust. 1 Operator może niezwłocznie zablokować lub usunąć Konto Użytkownika. Operator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do Materiałów Użytkownika w przypadku stwierdzenia, że ich treść jest bezprawna, bądź w przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia o jej bezprawnym charakterze lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści.

3. Użytkownik godzi się na to, że w ramach Serwisu będą zamieszczanie przez Operatora lub inne podmioty materiały reklamowe Operatora lub innych podmiotów, stanowiące integralną część Serwisu.

 

V. Konto

1. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.

2. Założenie Konta wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, w którym Użytkownik podaje swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. W przypadku gdy Użytkownik zamierza organizować Konkursy zobowiązany jest podać dodatkowo następujące dane: adres, kod pocztowy, miejsce i kraj zamieszkania lub siedziby, oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nazwę firmy i numer identyfikacji podatkowej w kraju zamieszkania lub siedziby.

3. Zakładając Konto Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, względnie oświadcza, że posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz uzyskał zgodę przedstawiciela ustawowego na dokonanie tej czynności.

4. Zabrania się podawania niezgodnych z prawdą danych w formularzu rejestracyjnym Konta. Odpowiedzialność za prawdziwość danych Użytkownika podanych w formularzu rejestracyjnym Konta ponosi wyłącznie Użytkownik.

5. Konto może zostać usunięte na prośbę Użytkownika poprzez wysłanie odpowiedniego zgłoszenia w panelu kontrolnym Użytkownika. Usunięcie Konta polega na usunięciu danych osobowych Użytkownika i uniemożliwieniu dalszego korzystania z Konta. Usunięcie Konta nie powoduje usunięcia Materiałów Użytkownika. Nieusunięte Materiały Użytkownika, a także dane i statystyki dotyczące Konkursów organizowanych przez Użytkownika pozostają w Serwisie.

 

VI. Materiały Użytkownika

1. Zamieszczenie jakichkolwiek Materiałów Użytkownika w ramach Serwisu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem w Internecie.

2. Materiały Użytkownika są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

3. Zabronione jest umieszczenie w Serwisie Materiałów Użytkownika zawierających treści sprzeczne z prawem, jak również naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne, moralne lub zasady netykiety. W szczególności zabrania się umieszczenia Materiałów Użytkownika wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety.

4. Zabronione jest umieszczenie w Serwisie jako Materiałów Użytkownika materiałów tekstowych, graficznych, czy dźwiękowych naruszających prawem chronione prawa lub/ i dobra osób trzecich.

Użytkownik oświadcza, że ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność prawną za wszelkie Materiały Użytkownika, które publikuje lub w jakikolwiek inny sposób udostępnia w ramach Serwisu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść Materiałów Użytkownika zamieszczanych w Serwisie.

 

VII. Licencja

1. Operator udziela licencji na wykorzystywanie przez Użytkwnika udostępninych mu w ramach Konta zasobów i funkcji Serwisu na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

c) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń,

e) publiczne wykonanie,

f) publiczne odtwarzanie,

g) wystawianie,

h) wyświetlanie,

i) użyczanie,

j) nadawanie i reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii).

2. Licencja, o której mowa w punkcie 1, udzielona zostaje czasowo na okres posiadania przez Użytkownika Konta w Serwisie i jest nieograniczona terytorialnie. Opłata za udzielnie licencji jest zawarta w ramach Abonamentu.

3. Użytkownik przesyłając do Serwisu Materiały Użytkownika, udziela nieodpłatnej nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na ich wykorzystywanie przez Operatora na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,

c) wprowadzanie do obrotu,

d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń,

f) publiczne wykonanie,

g) publiczne odtwarzanie,

f) wystawianie,

i) wyświetlanie,

j) użyczanie i/lub najem,

k) nadawanie i reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii).

 

VIII. Konkursy

1. Operator Serwisu udostępnia Użytkownikowi narzędzia i usługi służące organizacji i prowadzeniu Konkursów.

2. Konkursy mogą być publikowane przez Użytkowników na innych stronach internetowych, w tym w Mediach Społecznościowych.

3. Użytkownik organizujący dany Konkurs ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie danego Konkursu w tym za: treść regulaminów, zasady prowadzenia, oferowane nagrody, kryteria ich przyznawania, sposób wyłonienia zwycięzców oraz spełnienie odpowiednich wymogów prawa a także za treści publikowane przez innych Użytkowników w ramach danego Konkursu. Użytkownik organizujący Konkurs ma obowiązek podać do wiadomości innych Użytkowników, że jest organizatorem danego Konkursu, w szczególności informując o tym w treści regulaminu Konkursu oraz innych materiałach.

4. Obowiązkiem Użytkownika organizującego Konkurs jest zapewnienie legalności zasad i trybu przeprowadzenia tego konkursu zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w miejscu jego przeprowadzenia lub w miejscu zamieszkania lub siedziby Użytkownika organizującego konkurs.

5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za świadczenia lub zobowiązania Użytkowników w ramach Konkursów, jak również za treści i Materiały Użytkownika prezentowane w Konkursach.

6. Operator gromadzi dane osobowe w postaci adresu email oraz Imienia i nazwiska Użytkowników będących uczestnikami Konkursu a także anonimowe statystyki dotyczące uczestników Konkursu zawierające takie informacje jak:

a) system operacyjny,

b) przeglądarka,

c) kraj uczestnika,

c) adres URL strony na której opublikowano Konkurs,

c) adres URL z którego Użytkownik został przeszedł na stronę z Konkursem

Powyższe dane gromadzone są w Serwisie i udostępniane Użytkownikowi będącemu organizatorem Konkursu.

7. Żaden Konkurs utworzony za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie nie może być traktowany jako konkurs organizowany przez Operatora, nawet pomimo umieszczenia na stronie internetowej z Konkursem nazw i znaków handlowych Operatora, o ile nie został on wprost zorganizowany przez Operatora.

8. Żaden regulamin Konkursu nie może być traktowany jako część lub uzupełnienie niniejszego Regulaminu, jak również niniejszy Regulamin, w całości ani w część, nie może być traktowany jako regulamin jakiegokolwiek z Konkursów organizowanych przez Użytkownika za pomocą Serwisu.

 

IX. Zgłoszenie Konkursowe

1. Użytkownik może dokonywać nieograniczonej liczby Zgłoszeń Konkursowych w Konkursach prowadzonych w Serwisie, przy czym nie więcej niż jedno Zgłoszenie Konkursowe w jednym Konkursie.

2. Utworzenie Zgłoszenie Konkursowego wymaga podania imienia i nazwiska oraz adresu email Użytkownika, lub wyrażania zgody na ich przekazanie Serwisowi przez Media Społecznościowe.

3. Zabrania się podawania niezgodnych z prawdą danych w Zgłoszeniu Konkursowym. Odpowiedzialność za prawdziwość danych Użytkownika podanych w Zgłoszeniu Konkursowym ponosi wyłącznie Użytkownik.

4. Zgłoszenie Konkursowe może zostać usunięte przez Operatora po wysłaniu stosownego wniosku na następujący adres email privacy@socialman.net. Usunięcie następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wysłania wniosku. Wniosek musi zostać wysłany z adresu email, który służył do rejestracji danego Zgłoszenia Konkursowego.

5. Przesłanie wniosku o usunięcie Zgłoszenia Konkursowego skutkuje usunięciem wszystkich Zgłoszeń Konkursowych zarejestrowanych na podany we wniosku adres email we wszystkich Konkursach prowadzonych w Serwisie. Anonimowe statystyki powiązane z danymi Zgłoszeniami Konkursowymi nie podlegają usunięciu.

6. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, względnie oświadcza, że posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz uzyskał zgodę przedstawiciela ustawowego na dokonanie tej czynności.

 

X. Warunki umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu ma charakter odpłatny lub nieodpłatny.

2. Świadczenie usług elektronicznych określonych w rozdziale 2 punkt 1, ustęp c, d jest odpłatne i wymaga opłacenia Abonamentu.

3. Świadczenie usług elektronicznych określonych w rozdziale 2 punkt 1, ustęp a, b, e, f, g jest nieodpłatne

4. Operator może udostępnić część usług świadczonych odpłatnie Użytkownikowi w ramach darmowej Subskrypcji na czas oznaczony lub nie oznaczony. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności usług udostępnionych w ramach darmowej Subskrypcji, w tym do ich wycofania oraz zmiany okresu ich udostępniania. Usługi udostępniane w ramach darmowej Subskrypcji nie są objęte gwarancją ani nie mogą być podstawą żadnych roszczeń względem Operatora.

5. Abonament za korzystanie z Serwisu oraz Zakres dostępu do Serwisu i świadczonych w nim usług elektronicznych jest uzależniony od rodzaju wybranej przez Użytkownika Subskrypcji.

6. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, po utworzeniu jakiegokolwiek Konkursu, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaconego Abonamentu.

7. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu.

8. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu polegające w szczególności na umieszczaniu lub udostępnianiu Materiałów Użytkownika lub jakichkolwiek innych treści oznacza, iż Użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia i/lub udostępnienia tych treści w Serwisie. Konsekwencje działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

9. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane w związku z korzystaniem z Serwisu.

10. W związku z korzystaniem z Serwisu Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do Serwisu ani jakiejkolwiek jego części, za wyjątkiem tych uprawnień, które wprost zostały mu przyznane w treści Regulaminu.

11. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości korzystania z Serwisu przez Użytkownika jeżeli:

a) zostanie podniesiony przez innego Użytkownika lub osobę trzecią zarzut naruszenia jej praw lub praw innej osoby przez treści zawarte w Materiałach Użytkownika,

b) Operator poweźmie podejrzenie, że doszło do naruszenia praw lub dóbr innego Użytkownika lub osoby trzeciej,

c) sąd, prokuratura lub inny organ zwróci się z takim żądaniem do Operatora, bądź też będzie prowadzić postępowanie w związku z Materiałami Użytkownika zamieszczonymi w Serwisie.

 

XI. Abonament

1. Użytkownik uiszczając odpowiedni Abonament, uzyskuje czasowy dostęp do Serwisu odpowiadający okresowi wynikającemu z wybranej Subskrypcji i określonego w niej okresu rozliczeniowego płatności.

2. Wysokość Abonamentu za korzystanie z Serwisu jest uzależniona od wyboru przez Użytkownika okresu rozliczeniowego z Serwisu oraz zakresu korzystania z Serwisu (Subskrypcji). Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu jest Cennik usług.

3. Płatność Abonamentu może nastąpić za pośrednictwem kanałów płatności internetowych PayPal oraz Dotpay. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

4. Korzystanie z płatnych usług Serwisu jest możliwe po otrzymaniu potwierdzenia z kanałów obsługujących płatności, że płatność została dokonana prawidłowo.

5. Po upływie okresu rozliczeniowego określonego wynikającego z wybranej Subskrypcji, Abonament zostanie automatycznie przedłużony na kolejny analogiczny okres.

6. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kanału płatności internetowych PayPal kwota Abonamentu zostanie automatycznie pobrana przez PayPal. Anulowanie płatności w PayPal skutkuje wygaśnieciem Abonamentu i rozwiązaniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług.

7. Jeżeli użyto kanału płatności Dotpay kwota Abonamentu za nastepny okres abonamentowy zostanie automatycznie pobrana przez Serwis. Brak możliwości pobrania płatności będzie skutkować wygaśnieciem Abonamentu i rozwiązaniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług.

8. Usługodawca, wystawi w terminie ustawowym fakturę VAT Użytkownikowi, który zgłosił taką prośbę na formularzu transakcyjnym. Faktura VAT zostanie dostarczona w formie elektronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661). Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą Użytkownika na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu wyżej wskazanego rozporządzenia.

 

XII. Ochrona danych osobowych

1. Operator jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

2. Akceptacja Regulaminu i założenie Konta w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora

3. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji świadczenia usług w ramach Serwisu oraz w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej realizacji.

4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

5. Operator może udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

XIII. Odpowiedzialność

1. W zakresie w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa, wyłącza się odpowiedzialność Operatora za:

a) treść Materiałów Użytkownika zamieszczanych i publikowanych w Serwisie, w tym ich prawdziwość, rzetelność i autentyczność,

b) sposób korzystania z Materiałów Użytkownika zamieszczanych w Serwisie przez innych Użytkowników lub osoby trzecie,

c) jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika stanowiące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, w tym także naruszenia praw autorskich i własności intelektualnej innych Użytkowników lub osób trzecich,

d) zobowiązania, świadczenia i umowy dotyczące prowadzonych przez Użytkownika Konkursów, w zakresie wynikających z nich zobowiązań, a także ich zgodności z prawem oraz trybu ich przeprowadzania,

e) brak autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie,

f) szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane działaniami osób trzecich, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, lub zainfekowaniem wirusami,

g) szkody spowodowane przez Użytkownika innym Użytkownikom lub osobom trzecim,

h) zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z usług, spowodowane koniecznością usunięcia rozmaitych awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji, jak również spowodowane działaniem siły wyższej lub nieprawidłowym działaniem sieci Internet

i) utratę danych zamieszczonych w Serwisie,

j) szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji, jak również niewłaściwym korzystaniem z Serwisu, w szczególności błędnym wprowadzeniem danych lub błędną interpretacją treści Serwisu, w tym także z tytułu ewentualnych utraconych korzyści przez Użytkownika,

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa, naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu oraz szkodę wywołaną działaniami lub zaniechaniami Użytkownika w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz własności intelektualnej.

 

XIV. Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także świadczeniem usług przez Operatora.

2. Reklamacje można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny info@socialman.net.

3. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny Użytkownika oraz szczegółowy opis problemu.

4. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Termin na rozpatrzenia reklamacji może zostać przedłużony przez Operatora w uzasadnionych okolicznościach.

5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu. W razie oczywistej bezzasadności reklamacji w szczególności ponownego zgłoszenia reklamacji już odrzuconej, Operator może pozostawić reklamację bez rozpoznania i nie udzielać na nią odpowiedzi.

 

XV. Zmiana i rozwiązanie umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu

1. Operator może w każdym czasie, bez podania przyczyny rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Operatora, Użytkownikowi zwrócona zostaje kwota Abonamentu za niewykorzystany okres.

2. Operator może zablokować lub usunąć Konto Użytkownika oraz rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Użytkownik dopuszcza się naruszeń niniejszego Regulaminu lub w inny sposób działa na szkodę Operatora.

3. Oświadczenie Operatora o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Operator prześle na podany przez Użytkownika w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ww. oświadczeń na podany w formularzu rejestracyjnym adres elektroniczny.

4. W każdym przypadku rozwiązania umowy przez Operatora, Operator ma prawo skasować wszystkie zamieszczone w Serwisie Materiały Użytkownika.

5. Użytkownik może w każdym czasie, bez podania przyczyny rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonując anulowania Subskrypcji w panelu kontrolnym Użytkownika Serwisu. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy tylko wtedy, gdy wywiąże się on ze wszystkich swoich należności względem Operatora.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do zmiany rodzaju Subskrypcji w dowolnym momencie jej trwania. Zmiana rodzaju Subskrypcji może być dokonana poprzez zatwierdzenie nowej subskrypcji w panelu kontrolnym Użytkownika Serwisu.

7. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika, oraz w przypadku zmiany rodzaju Subskrypcji wszelkie Abonamenty nie podlegają zwrotowi. Jeżeli zmiana rodzaju Subskrypcji następuje w momencie trwania okresu Abonamentowego Użytkownikowi nie przysługuje prawo do stosownego potrącenia kwoty Abonamentu za niewykorzystany okres.

 

XVI. Pliki cookies

1. Serwis używa plików cookies. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania mechanizmów Serwisu, ułatwienia Użytkownikowi korzystania z zasobów Serwisu, tworzenia i zbierania statystyk oraz utrzymania sesji Użytkownika.

4. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

5. Użytkownik Internetu wchodząc na stronę Serwisu ma prawo w każdym czasie wyłączyć pliki cookies. Wyłączenie obsługi plików cookies jest możliwe w przeglądarce Użytkownika.

6. Wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na funkcjonalności Serwisu, a nawet całkowicie zablokować możliwość korzystania z jego funkcji.

 

XVII. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym jest prawo polskie.

2. Bez uszczerbku dla powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, sądem wyłącznie właściwym w sprawach spornych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz dotyczących usług świadczonych w ramach Serwisu jest sąd powszechny właściwy według siedziby Operatora.

3. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest w języku polskim i angielskim. W sytuacjach spornych, w tym w postępowaniu sadowym, a także przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych wiążąca dla stron jest wersja sporządzona w języku polskim.

4. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu są ogłaszane na stronach internetowych, pod którymi dostępny jest Serwis. Użytkownik, który dokonał rejestracji jest dodatkowo powiadamiany o zmianie Regulaminu e-mailem na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

5. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkownika, jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia o zmianie Regulaminu na stronach internetowych, pod którymi dostępny jest Serwis, nie wypowie on umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Operator zastrzega sobie prawo do przeniesienia w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem oraz wynikających z zawartych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu na osobę trzecią, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkownika.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z pozn. zm.); ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz. 824 z pozn. zm.), ustawy prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z pozn. zm.), oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r.

Zapisz sie na Newsletter

Wypróbuj sam!

Stwórz własny konkurs w kilku kliknięciach!

 

Socialman